تاریخ فلسفه – درس اول : باغ عدن

لازم هست به جای مقدمه حرفهایی رو بنویسم که احتمالا بارها و بارها به بهانه هایی تکرار خواهد شد ، با این حال گفتنش در اینجا ضروری هست ، در سری پست های تاریخ فلسفه ، تاریخ فلسفه رو بر اساس تقسیم بندی یوستین گردر در کتاب دنیای سوفی مطالعه خواهیم کرد ، و این […]