از دور خیابانی به نظر می رسید

از دور کولی و خیابانی به نظر می رسید زنی که کنار خیابان وسط هیاهوی موتور و ماشین های عبوری توت های پای درخت را از زمین بر می داشت و می گذاشت توی پاکت پلاستیکی کوچک آن یکی دستش نزدیکتر که شدم وسط پیاده رو کودکی ایستاده بود خیره به دستان زن وسط خیابان […]