واژگان هفته (۱) : آب آتش زده

برهان قاطع : کنایه از اشک چشم است . خاکِ لب تشنه ی خون است و ز سرچشمه ی دل آب آتش زده چون چاه سقر بگشایید خاقانی و زآب آتش زده کز دیده رود سوی دهان تنگنای نفس از موج شرر بربندیم خاقانی من هم تلاش کردم از این اصطلاح استفاده کنم : ز […]