وقتی برای انجام کارایی که دوست داریم

یکی از کارایی که همیشه دوست داشتم انجام بدم و شاید برای شما جالب یا حتی خنده دار باشه ترشی درست کردن بود . از خیلی وقت پیش تصمیم داشتم یه روزی خودم ترشی درست کنم و مدام امروز و فردا می کردم تا این که چشم انداختم به تقویم و دیدم سال ۹۴ هم […]